október 01 - április 30. között 09.00 - 17.00 óráig keddtől vasárnapig

május 01 - szeptember 30. között 09.00 - 18.00 óráig keddtől vasárnapig várjuk a hozzánk érkezőket!

HÉTFŐ SZÜNNAP!

 

Belépőjegy árak a Thury-várba:

Felnőtt: 1700,- Ft/fő

Diák / nyugdíjas: 1200,- Ft/fő

Családi 1. (2 felnőtt és 1 gyerek): 3500,- Ft

Családi 2. (2 felnőtt és 2 gyerek): 3700,- Ft

Családi 3. (2 felnőtt és 3 gyerek): 4100,- Ft

Csoportos jegyár felnőtt: 1500,- Ft/fő

Csoportos jegyár diák / nyugdíjas: 1100,- Ft/fő

A csoportok 8 főtől értendők.

Magyar nyelvű tárlatvezetés 30 fő alatt 4.000 Ft, 30 fő felett 8.000 Ft

Idegennyelvű tárlatvezetés  30 fő alatt 7.500 Ft, 30 fő felett 15.000 Ft

Március 15-től:
Tárlatvezetés seregdeákkal (életképek) 30 fő alatt 5.000 Ft, 30 fő felett 10.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 30 fő alatt 6.000 Ft, 30 fő felett 12.000 Ft


Minden várpalotai lakosnak a belépőjegyek árából 50% kedvezményt biztosítunk!

Egyedi ajánlatainkról érdeklődjön az info@thuryvarkft.hu e-mail címen. 

 

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról 2§ (2) bekezdés alapján - az abban meghatározott személyek számára -  az alábbi napokon látogathatható ingyenesen a Thury-vár muzeális intézmény része (Palota rész, kápolna) 2019-ben:
Január 20.

Február 17.
Március  31.
Április 13.
Május 26.
Június 9.
Július 21.
Augusztus 31.
Szeptember 1.
Október
26.
November 2.
December 1.

 

A Thury-vár muzeális intézmény része a Palota rész és a kápolna!
A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek: „(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fõ),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépõvel rendelkezik,

e) legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, országos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ). 

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépõdíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétõl 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.” 25052 MAGYAR KÖZLÖNY • 2011. évi 84. szám 2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolts. k., miniszterelnök-helyettes

 

A Fodor Sára Tájház, valamint a Nagy Gyula Galéria előzetes egyeztetés alapján látogatható.

Egyeztetni a 06-30/925 39 35 telefonszámon lehet!