A Thury-várba való bejutást az alábbi rajz szemlélteti.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. székhelye, a Thury-vár 2021. május 01. napjától a nyári nyitvatartásnak megfelelően újra látogatható.

hétfő: szünnap

kedd-vasárnap: 10.00.18.00 óráig

Május 1-jén és Pünkösd hétfőn a Thury-vár látogatható.

A várba való bejutás a vár körüli felújítási munkák miatt az épület  főbejárata felőli téren áthaladva, biztonsági őr  segítségével,  szalagozott területeten keresztül lehetséges.

Táblákat helyeztünk ki a könnyebb eligazodás érdekében.

Köszönjük megértésüket!

A parkolás a Szent Erzsébet téren illetve a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban ajánlott.

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár könyvkölcsönzési szolgálatatása: 2021. május 04. napjától május 07. napjáig előzetesen igényelt könyvek átadása a könyvtár ajtajában történik.

2021. május 11. napjától a könyvtár teljes szolgáltatása igénybe vehető.

Az Inotai Faluház, a Várpalotai Ifjúsági Ház, a Felsővárosi Kvártélyház (Civil Ház) 2021. május 03. napjától ismét nyitva tart.

A Nagy Gyula Galéria és a Tájház 2021. május 04. napjától előzetesen egyeztetett időpontban látogatható.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. székhelyének (Thury-vár) és telephelyeinek személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai csak védettségi igazolvány bemutatásával vehetők igénybe. 

A helyszínt a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják.

 

-  Koronavírus ellen védett személy, aki ezt védettségi igazolvány bemutatásával igazolja. A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

- A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy – a hatodik életévét be nem töltött személy kivételével – életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.

- A THURY-VÁR Nonprofit Kft. üzemeltetője és annak alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát az előírt módon nem igazolja, valamint az ilyen utasításának megtagadásáról a rendőrséget köteles értesíteni.

-  A védettség tényének ellenőrzése a helyiség üzemeltetőjének (THURY-VÁR Nonprofit Kft. alkalmazásában álló munkavállaló)  feladata. 

- A helyszínre belépés előtt a látogatók a Társaság által meghatározott helyen kötelesek hőméréses ellenőrzésen részt venni és kézfertőtlenítést végezni.

-  Azokon a helyszíneken ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak (a koronavírus ellen védett személyek felügyelete alatt látogató kiskorúak) – a még be nem oltott kiskorúak védelme érdekében – a helyszínért felelős előírhatja az orrot és szájat egyaránt elfedő szabályszerű maszk használatát.  Székhelyünkön és a telephelyeinken a maszk használata kötelező!

- A helyszíneken kerülendő a csoportosulás, és tilos a gyülekezés.

 

 

A Thury-várba a bejárás a vár körüli felújítás miatt nehézkes, kérjük, telefonon kérjék tájékoztatásunkat, hogy melyik bejáratot használják! (06/30-613-6457) 

A Thury-vár a nemzeti ünnepeken térítésmentesen látogatható!  (március 15., augusztus 20., október 23.)

 

Belépőjegy árak a Thury-várba 

 

Felnőtt: 1.900,- Ft/fő

Diák / nyugdíjas: 1.400,- Ft/fő

Gyermek: 700,- Ft/fő (14 éves korig)

Csoportos jegyár felnőtt: 1.700,- Ft/fő

Csoportos jegyár diák / nyugdíjas: 1.300,- Ft/fő

A csoportok 8 főtől értendők. 

Magyar nyelvű tárlatvezetés 8 fő alatt 2.000 Ft

Magyar nyelvű tárlatvezetés 30 fő alatt 5.000 Ft, 30 fő felett 10.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 8 fő alatt 3.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 30 fő alatt 7.000 Ft, 30 fő felett 14.000 Ft

Egyedi ajánlatainkról érdeklődjön az info@thuryvarkft.hu e-mail címen. 

Szabadulószoba: 1.300,-Ft/fő

Nagy Gyula Galériába és a Fodor Sára Tájházba a belépőjegy ára 400,- Ft/fő

Minden várpalotai lakosnak a belépőjegyek árából 50% kedvezményt biztosítunk!

 

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról 2§ (2) bekezdés alapján - az abban meghatározott személyek számára -  az alábbi napokon látogathatható ingyenesen a Thury-vár muzeális intézmény része (Palota rész, kápolna) 2021-ben:
Január 03.

Február 14.

Március 14.

Április 25.

Május 01.
Június 13.
Július 24.
Augusztus 28.
Szeptember 5.
Október
 23.
November 28.
December 18.

 

A Thury-vár muzeális intézmény része a Palota rész és a kápolna!
A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek: „(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fõ),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépõvel rendelkezik,

e) legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, országos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ). 

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépõdíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétõl 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.” 25052 MAGYAR KÖZLÖNY • 2011. évi 84. szám 2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

 

A Fodor Sára Tájház 2021. május 04. napjától előzetesen egyezetett módon látogatható.

A Nagy Gyula Galéria előzetesen egyeztetett módon 2021. május 04. napjától látogatható.

Egyeztetni a 06-30/925 39 35 telefonszámon lehet!